هر چیز که در جستن آنی، آنی... گروه: «☂ آوایِ باران ☂»


هر که بی ما خوش است، در خوشی اش برکت

  •  محمد  علی 3851 پاسخ 🏅🏅🏅🏅🏅 6 روز پیش و 20 ساعت قبل

    خب اگه نا حق نگیم خیلی خبر های خوبی هم توی زندگی هست اما از بس دغدغه و استرس و اعصاب خوردی و مشکلات و... هست دیگه طعم شادی را از دماغ آدم بیرون میکشه. ولی ناشکری زندگی را زهرآلود میکنه


خزان عاشق


امضای خدا پای برگه آرزوهاتون