• یه یادگاری برای عشقت ... ♥️

    6 پاسخ آغازکننده رهگذر

    یه پیام یادگاری برای عشق تون عزیزانتون بگذارید ... (bye)


شکوه سکوت را به ارزانی کلام مفروش ...