• ادامه داستان بنویس ۲

  1041 پاسخ آغازکننده 🏅🏅🏅🏅🏅

  سلام ، ممنون از حضور قشنگتون ،ادامه داستانو از نفری قبلی برین

  گراز چشم و کرگدن پوستی در دیاری پر از شاخ‌های مجازی میزیست ،
  این دیو سپید پای در مو عزم زیبایی نمود و برفت و ریخت پایین و از نو سر هم گردید و عشاقی ظاهر بینا و باطن نبین در پی او گسیل شدند و مقاومت وی با ادا کردن جمله : ای تف تو روح نفس عماره در کثری از ثانیه به باد برفت اما در همان هنگام ....


در انتهای فریادهایم ، تجویز ذهن دیوانه‌ام دیوانه‌وار بود اکنون همسانه جوکر در هر غمی بی‌اختیار میخندم

 • هفت خاج 103 پاسخ 🏅 3 هفته پیش و 4 روز قبل

  اما در همان هنگام دیو میلفی عشوه کنان و نعره زنان به سوی او روانه شد