• اسکرین شات

    294 پاسخ آغازکننده 🏅

    اگه اسکرین شات جالب یا خنده داری دارید بزارین حال و هوامون عوض شه


آغازی نیست پایانی نیست آنچه هست شور بی انتهای زندگیست.


اگر چیزهایی بخوانید که با آن موافقید؛ هرگز چیزی یاد نخواهید گرفت..


آغازی نیست پایانی نیست آنچه هست شور بی انتهای زندگیست.


خوب باش برای کل این د ن ی ا


دِلبر که جآن فرسود از او...♡