• رسیدن به عشق.

    1278 پاسخ آغازکننده 🏅🏅🏅🏅🏅

    اگه می دونستی عاشق هر کسی بشی بهش می رسی کدوم آدم مشهور رو انتخاب می کردی؟
    #میتونه فان طور باشه ^_^


دِلبر که جآن فرسود از او...♡