• فان...طبع چیزشعر

  1989 پاسخ آغازکننده 🏅🏅🏅🏅🏅

  موز داریم، خیار داریم،
  داماد با نماز داریم.


خوب باش برای کل این د ن ی ا


خوب باش برای کل این د ن ی ا


اگر چیزهایی بخوانید که با آن موافقید؛ هرگز چیزی یاد نخواهید گرفت..

 • mmđ _ 590 پاسخ 🏅🏅 7 ماه پیش و 2 هفته قبل

  • zeynab • : روابط آزاد داریم... _____ فقط کاش زیرش مینوشتن چجوری بچه دار شدن (soal)

  نگرش مثبت داشته باش!
  این دوتا داداشن با بچه هاشون:/
  الکی


دِلبر که جآن فرسود از او...♡


خوب باش برای کل این د ن ی ا


خوب باش برای کل این د ن ی ا


دِلبر که جآن فرسود از او...♡


خوب باش برای کل این د ن ی ا


دِلبر که جآن فرسود از او...♡


خوب باش برای کل این د ن ی ا


☆☆☆


اگر چیزهایی بخوانید که با آن موافقید؛ هرگز چیزی یاد نخواهید گرفت..


اگر چیزهایی بخوانید که با آن موافقید؛ هرگز چیزی یاد نخواهید گرفت..


دِلبر که جآن فرسود از او...♡


دِلبر که جآن فرسود از او...♡


اگر چیزهایی بخوانید که با آن موافقید؛ هرگز چیزی یاد نخواهید گرفت..


خوب باش برای کل این د ن ی ا


خوب باش برای کل این د ن ی ا


خوب باش برای کل این د ن ی ا