• زن دوم شدن

    428 پاسخ آغازکننده 🏅🏅

    چرا زن ها همسر دوم یا سوم یا چهارم یا صیغه ای مردی زن دار می‌شوند ؟