. چرا به یاد نمی آورم؟! من آدمی را دوست می داشتم... ستاره و ارغوان را دوست می داشتم... شکوفه و خیابان را دوست می داشتم... گردهمایی گمان های کودکانه را دوست می داشتم... نامه ها، ترانه ها و غروب های هر #پنجشنبه را دوست می داشتم... آواز و انار و آهو را دوست می داشتم... من نمی دانم، من همه چی را دوست می داشتم...!

  • ‏گلایه‌های نبودنت را به عصرمی گویم ابری دلتنگ و سرگردان بغضش را میبارد برجای خالیت و من بغض دلتنگی ام را عصرهای #پنجشنبه نبودنت قطرات اشکی ست که گوله گوله می سرد روی گونه ام وبر جای خالیت فرو می چکد عصر خسته و دلگیر شاید بغضش را سر راه غروب ترکاند شاید... و یا شاید با مشتی حرفهایت را به تکرار در گوشه قلبم مینشانم... ‌‌‎‌         ‌   ________

  • . _????_‏گلایه‌های نبودنت را به عصرمی گویم ابری دلتنگ و سرگردان بغضش را میبارد برجای خالیت و من بغض دلتنگی ام را عصرهای #پنجشنبه نبودنت قطرات اشکی ست که گوله گوله می سرد روی گونه ام وبر جای خالیت فرو می چکد عصر خسته و دلگیر شاید بغضش را سر راه غروب ترکاند شاید... و یا شاید با مشتی حرفهایت را به تکرار در گوشه قلبم مینشانم... ‌ ‌‌‎‌          ???? ____????????????____