در قیامت، چون نمازها را بیارند، در ترازو نهند. و روزه ها را و صدقه ها را هم چنین. اما چون محبت را بیارند، محبت در ترازو نگنجد، پس اصل محبت است. اکنون ،چون در خود محبت می بینی، آن را بیفزای تا افزون شود! "فیه ما فیه" فصل ۵۹ #مولانا