• دیـــگر همانند گذشته دلتنگت نمــــی شوم ! دیـــگر همانند گذشته دلتنگت نمــــی شوم ! حتــــی دیگر گاه به گاه ... گــــریه هم نمیــکنم ! در تمــــام جملاتی که نام تـــو در آنها جاری است ... چشـــمانم پـــر نمــــی شود ! تقــــویم روزهای نیامدنت را هم ... دور انــــداخته ام ! کمــــی خسته ام ، کمــــی شکسته ، کمــــی هم ... اینکه چطـــور دوباره خوب خواهم شد را هنـــــوز یاد نگــــرفته ام ... و اگــــر کسی حالم را بپــــرسد ؛ تنــــها می گویم : " خـــــوبم ! میلــــیون ها بار به حافظه ام ســــر میزنم ، و نمــــی توانم چهره ات را به خاطر بیــــاورم ... دیــــگر آمدنت را انتظار نمــــی کشم ! حتــــی دیگر از خواسته ام برای آمــــدنت ... گذشته ام ! ایــــنکه از حال و روزت با خــــبر باشم ، دیــــگر برایم مهم نیست بعضــــی وقتها که به یادت مــــی افتم با خــــود می گویم : به من چــــه ؟؟!. #لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره #خاص
    ادامه پست...

  • هر روز می پرسی که : آیا دوستم داری ؟ من جای پاسخ بر نگاهت خیره می مانم تو در نگاه من ، چه می خوانی ، نمی دانم اما به جای من ، تو پاسخ می دهی : آری ما هر دو می دانیم چشم و زبان ، پنهان و پیدا ، رازگویانند وآنها که دل به یکدیگر دارند حرف ضمیر دوست را ناگفته می دانند ننوشته می خوانند من « دوست دارم» را پیوسته در چشم تو می خوانم نا گفته می دانم من آنچه را احساس باید کرد یا از نگاه دوست باید خواند هرگز نمی پرسم هرگز نمی پرسم که : آیا دوستم داری قلب من و چشم تو می گوید به من : آری #خاصترین #لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره