#فراموشڪآریم ...! چند نفر در زندگۍ داریم ڪھ دوستماטּ دارند ڪھ پآۍ همہ چیز عاشقانھ مانده‌اند. همیشہ ... بازمیگردیم بھ گذشتہ ڪھ چندنفر‌ رَفتھ‌اند وَ اینگونھ خوشی‌ها لحظه‌اے پایمال می‌شوند.