پیش از تو آب، معنی دریا شدن نداشت شب مانده بود و جرأت فردا شدن نداشت  بسیار بود رود در آن برزخ کبود  اما دریغ، زَهره دریا شدن نداشت در آن کویر سوخته، آن خاک بی بهار  حتی علف اجازه زیبا شدن نداشت گم بود در عمیق زمین شانه بهار  بی تو ولی زمینه پیدا شدن نداشت چون عقده ای به بغض فرو بود حرف عشق  این عقده تا همیشه سر واشدن نداشت #سلمان_هراتی

چنان زندگانی کن اندر جهان که چون مُرده باشی نگویند مُرد #حافظ #اشعار_منتسب - #حافظ چنان زی کزان زیستن سالیان تو را سود و کس را نباشد زیان #نظامی چنان بزی که نمیری اگر توانی زیست چو هر که هست به عالم برای مردن زاد #امیرخسرو_دهلوی چنان زی که گر باشدت شرق جای کنندت طلب اهل غرب از خدای #جامی چنان زی که نام تو روز حساب نویسند با راستان در کتاب #سلمان_ساوجی چنان زی که ذکرت بتحسین کنند چومُردی نه بر گور نفرین کنند #سعدی