درویشی مستجاب‌الدعوة در بغداد پدید آمد، حجاج یوسف را خبر کردند. بخواندش و گفت: دعای خیری بر من کن..! گفت: خدایا جانش بستان. گفت: از بهر خدای این چه دعاست؟ گفت: این دعای خیرست تو را و جمله مسلمانان را...! ای زبردست زیر دست آزار گرم تا کی بماند این بازار به چه کار آیدت جهانداری مُردنت به که مردم آزاری...! ???? #سعدی