• کسی باید باشد که بوی ماندن بدهد کسی که در لحظه ب لحظه زندگیت حضور داشته باشدو تو،خیالت آسوده باشد از داشتنش. کسی که هیچ گاه فکر نبودش به ذهنت خطور نکند چون به بودنش ایمان داری و میدانی رفتنش از محالات است همانقدر که محال است در چله تابستان برف ببارد #سحرفکور