بعضی ها خیال می کنند دوست داشتن ساده است، خیال می کنند باید همه چیز خوب باشد تا بتوانند کسی را عاشقانه دوست داشته باشند، اما من می گویم دوست داشتن درست از زمانی شروع می شود که بی حوصله می شود، که بهانه می گیرد، که یادش می رود بگوید دلتنگ است، یادش می رود با شیطنت بگوید دوستت دارم ، دوست داشتن از زمانی شروع می شود که خنده هایتان بغض شود، بغض هایتان آغوش بخواهد و ببینید آغوشش کمرنگ است اگر در روزهایِ ابری و طوفانی دوستش داشتی شاهکار کرده ای، ما عادت کرده ایم همه چیز را حاضر و آماده بخواهیم، همه چیز آنطور که می خواهیم پیش برود و ادعا هم داریم که دوست داریم که عاشقیم و این درست ترین اشتباه ممکن است... #عادل_دانتیسم