دلم مرید مرادست و دیده رهبر دل سرم فدای خیال و خیال در سر دل دلم چگونه نماید قرار در صف عشق چنین که زلف تو بشکست قلب لشکر دل تو آن خجسته همای بلند پروازی که در هوای تو پر می‌زند کبوتر دل #خواجوی_کرمانی???? ‍‌????????????