• البته که ظاهر مهم است! وقتی نگاهش میکنی باید دلت برایش غنج برود اما آیین دلبری بعد از مقابله تن با تن شروع میشود! آنجا که مراعات کردن را یاد میگیریم خودخواهی را کنار گذاشته به حرمتش اخلاق بدی را که او را می آزارد کم میکنیم دوست داشتن راه میانبریست برای آدم بهتری شدن #حمید_سلیمی