• سراغم را بگیر که دلم برای شنیدنِ صدای #تُ و شنیدنِ اسمم از زبان #تُ تنگ شده با من حرف بزن از حالت از روزمرِگی هایت اصلا از خبرهایِ روز بگو اما بگو اما باش ... که بدونِ #تُ چیزی شبیه زندگی ؛ تویِ گلویم گیر می کند ! #نرگس_صرافیان_طوفان

  • سراغم را بگیر که دلم برای شنیدنِ صدای #تُ و شنیدنِ اسمم از زبان #تُ تنگ شده با من حرف بزن از حالت از روزمرِگی هایت اصلا از خبرهایِ روز بگو اما بگو اما باش ... که بدونِ #تُ چیزی شبیه زندگی ؛ تویِ گلویم گیر می کند ! #نرگس_صرافیان_طوفان

  • سراغم را بگیر که دلم برای شنیدنِ صدای #تُ و شنیدنِ اسمم از زبان #تُ تنگ شده با من حرف بزن از حالت از روزمرِگی هایت اصلا از خبرهایِ روز بگو اما بگو اما باش ... که بدونِ #تُ چیزی شبیه زندگی ؛ تویِ گلویم گیر می کند ! #نرگس_صرافیان_طوفان