• پا در رکابش میگذارم و بر زین مینشینم چه تند خو است افسارش را با کمال دقت در دست میگیرم حال من سوارم اسب سفید آرزو هام پس میروم میروم تا در افق دور دست گم شوم تا بیابم معشوقم را ..!! ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ SARA ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ #تـو همـان #اردیبهشـت رویاهاے منی دلچسـب... شیـرین... باعطـر بهـار نارنـج..