از بچگی هیچیو زوری نمیخواستم حتی نزدیک ترین آدمای زندگیمو هرکسی میتونست هرجا ک دلش خواست خودشو پاک کنه از زندگیم اعتراضیم نمیکردم هیچوقت خواهش نکردم واسه اینکه برسم ب چیزی یا کسیو نگه دارم سعی میکردم خودم ب دستش بیارم ن با خواهش ن با التماس حتی ن با کمک کسی اگرم نمیشد بیخیالش میشدم ولی هیچکدوم از اینا از سر غرور یا ی دندگیم نبود مشکل فقط اینجاست ک چیزایی ک با خواهش و التماس ب دست بیان دیگه دوست داشتنی نیستن.✌. #آزادورها