• تو در دانشگاه سخاوت از واحد شرافت تجدید آورده ای همان روز که در برابر دیدگانم دستان کهنه رقیبم را با افتخار گرفتی و مرا ریشخند نمودی همان روز در مجلس شورای شقایق ها لایحه آوارگی من مساوی با آزادی خودت را به تصویب رساندی و تمامی خار های حاضر در مجلس به لایحه خیانت تو رای مثبت دادند هر روز از سرای عیش تو عبور می کردم و می دیدم که ناخن عفت می گرفتی تو عشق که نه حتی اصول و آداب هوس رانی را هم به سخره گرفتی دیر نیست روزی که ببینی رقیبم دستان رقیبت را با افتخار بلند کرده و به تمام هویت پوچت خواهد خندید علی احمدی (بابک حادثه) #نفرین_نامه #آرشیو