Sigurd _

(sigurd@)

Sigurd _

2 ماه پیش و 2 هفته قبل
 • (اگر اين داستان زندگيه من بود، بي‌گمان هرگز آن را برایت نمی‌گفتم... گیرم که پیر مردی زمستان‌های بیشت
 • (اگر اين داستان زندگيه من بود، بي‌گمان هرگز آن را برایت نمی‌گفتم... گیرم که پیر مردی زمستان‌های بیشتری پشت سر نهاده باشد... چندان که این زمستان‌ها بال‌های او را چون برفی سنگین کمان کند، از این همه چه حاصل؟؟؟
  بسیاری بدین سان زیسته‌اند... و بسی نیز بدین گونه خواهند زیست و سرانجام علفی خواهند بود بر کوهی)
  #sigurd

  ادامه... دوستان
  • Mahboob -
  • Hony Jackson
  340 هواداران