sahar_1378 ...

(sahar_1378@)

sahar_1378 ...

1 هفته و 3 روز قبل

قرار نیست که با افکار دیگران زندگی کنیم
و قرار نیست به شیوه ای که دیگران برای ما چیدند هماهنگ شویم
خودت برای خودت زندگی کن، همانطور که دوست داری
همانطور که لذت میبری.
و مطمئن باش اگر خودت به فکر خودت نباشی، کسی در این دنیا
خوشبختی و شادی را به تو تعارف نخواهد کرد.

sahar_1378 ...

1 هفته و 3 روز قبل

بگذار، هر ثانیه
حال تو خوب باشد
بگذار رفتنی ها بروند، و ماندنی ها بمانند
تو لبخندت را بزن، انگار نه انگار
حال خوب خودت را به هیچ
اتفاق و شرایط و شخصی گره نزن،
بی واسطه خوب باش
بی واسطه شادی کن ، بی واسطه بخند
شک نکن تو که خوب باشی
همه چیز خوب می شود
خوب تر از چیزی که فکرش را می کنی

sahar_1378 ...

1 هفته و 3 روز قبل

غم ها ارزش جنگیدن ندارند!
رهایشان کنید
غم ها آنقدر خسته اند
که با کمترین بی توجهی
از پای در می آیند
برای شادی بغل باز کنید
و با امید زندگی کنید …

sahar_1378 ...

1 هفته و 3 روز قبل

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم
بودن هاست
همین دوست داشتن هاست
خوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست
همین ثانیه هاییست که در شتاب
زندگی گمشان کرده ایم

sahar_1378 ...

1 هفته و 3 روز قبل

دیروزت خوب یا بد گذشت
مهم نیست
امروز روز دیگریست
قدری شادی با خود به خانه ببر
راه خانه ات را که یاد گرفت
فردا با پای خودش می آید
شک نکن …

ادامه... دوستان
  • امیر قاسمی
12 هواداران