صدرا (پسرآریایی)

(sadra7sg@)

صدرا (پسرآریایی)

2 هفته پیش و 5 روز قبل [پست ثابت]
 • ✧★★★☆☆نمونه ای از کارام ☆☆★★★✧✦
  هــــــــــَرروزمــــــــــو پُره دَردَمــــــــــــــــــــــــــــ....
  دارمـــــــــــــ. دورِدنــــــــــــــــیـــــــــــــامـــــــــ.مـــــــــــــــــــیـــــــــگـــــــردمــــــــــــ
  پُرِ بـــــــــــــُغــــــــــــضَــــــــــــَمــــــــــــــــ ازغــــــــــُصِــــــــــِهــــــــ وغـــــــــــمــــــــــ..
  بــــــــاایـــــــــنـــــــــ حٰـــــــــــــٰالـــــــــْٰ هــــــــِی بـــــــــــغـــــــضـــــــ کــــــــردمــ
  بـــــهــــمــــــ گـــــفـــــــــتــــــــــی کـــــــهـــــــــ مـــــــــــــــیــــــــــری
  ...... بـــــــــدونــــــــــ هــــــــــیـــــــــــچــــــــــ مــــــــــــــــلـــــــــــالــــــــــــی..
  از مـــــــــــنــــــــــــ وعــــــــــــــشــــــــــــــــــقــــــــــــــمــــــــــ ســـــــــــیــــــــــــری
  ... مــــــــــــیـــــــــــــری بــــــــــدونــــــــــ هــــــــــــیــــــــــچـــــ جـــــــــوابـــــــــــی
  ༺ཌ༈༈ད༻༺༽༼༻༺ཌ༈༈ད༻
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ✓{بدون هیچی}✓ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  #پسرآریایی صــــــــsadra7sgـــــــدرا
  ✦★☆تقدیم به دنبال کنند
  [ادامه...]

  • ava3

  صدرا (پسرآریایی)

  1 روز و 16 ساعت قبل
 • ✦ـــــــــ✧ـــــــــــ✦..این ازبنده به شمابزرگان..✧ـــــــ✦ــــــــ✧

  ♕༺༻انسانیت وبااینا تمام ک
 • ✦ـــــــــ✧ـــــــــــ✦..این ازبنده به شمابزرگان..✧ـــــــ✦ــــــــ✧

  ♕༺༻انسانیت وبااینا تمام کنین༺༻♕

  1حس خوب، 2-آدم خوب ومناسب،3- انرژی مثبت، وفکردرست، 4-خاص بودن وعادی زندگی کردن سبک خودت 5-متفاوت بودن توعلایقات وکارات وعقایدت 6-سعی کن دوستت داشته باشن تاداشته باشی7-دنیارو همیشه بادیده ی خودت نبین 8-زیاد احساساتی برخوردنکن ومنطقتم به کارببر9-واسه اشتباهاتت توجیه نیار10-دوروبریات بیشتر عزیزانت ودل آزرده نکن وازخودت دورنکن 11-کاری نکن که بعدش پشیمون شی12-سعی کن باخانوادت زیاد وقتتو پر کنی تاباکسی که تورو براخودت نمیخواد 13-زیاد سعی کن مطیع نباشی چون برات وظیفه میشه 14-حالتو خودت اول خـوب کن تادیگران بدونن این لیاقتته، 15-بخودت احترام بزار تادیگران بفهمن این نقطه عطف مرزیته16-خوش برخورد وخوش اخلاق وخوش پوش وخوش عطر باش17-مردمی باش اما باهرکس نباش 18-سعی کن تو وجوده هرکسی نفوذنکنی شاید ضربشو خودت بخوری اول یا آدم بده قصه توبشی 19-موسیقی گوش کن التیام بخش روح وروان آدم (البته پاپ وسنتی منظورم) 20-ارتباط با پروردگار تعالیٰ 21-خواب مناسب دروقت معینش (8ساعت حداقلش) 22-شب بیداری باعث ترشح ذهن وعصاب وباعث میشه منزوی وپیری زودرس بگیری وگودی وکبودی زیرچشم23-بهم دیگه احترام بزاریم، چه (عقاید، دیتی، عرفانی، عقیدتی، الگو، انتخاب، فکرواندیشه،نظر، علل خصوص بزرگتروخانوادت پدرومادر24-شادباش وشادی وبه دیگرانم هدیع کن25-احساس غرورداشته باش اما هرجایی نه (احترام ومطیع پدرومادر، ابراز علاقتعلاقت به اونیکه دوستش داری، پشیمونی برای جلوگیری ازپیشرفتت26-منت کشی نکن جزپدرومادر27-التماس نکن جزپدرومادر واگردیدی اشتباه ازتو بوده 28-اعتبارکسب کن چه عزت چه عفت ومعرفت چه نجابت وچه اخلاق وداشتن سجایا ومنش29-ثروتمندباش باداشتن
  [ادامه...]

  صدرا (پسرآریایی)

  2 هفته پیش, 1 روز [❤عطــرتــــــو❤]
 • ☆ـــــــــعطرــــــــــــــ♕ـــــــــــــــــ꧁꧂ـــــــــــتوـــــــــــــــ♕ـــــــــــــــ☆

♠ـــ
 • ☆ـــــــــعطرــــــــــــــ♕ـــــــــــــــــ꧁꧂ـــــــــــتوـــــــــــــــ♕ـــــــــــــــ☆

  ♠ـــــــــــــــــــ. ــــــــــــــــــــــ Your perfectionـــــــــــــــــ. ــــــــــــــــــ♠

  ـــــــــــــــــ. مادر فدای چشمانت که دیدبان شبانع هایم بود
  فدای خنده هات که عمری دوباره بهم میبخشه...
  سایت همیشه مستدام وبادوام وروشنی بخش زندگیم...
  ممنونم ازخدایی که چو فرشته ای بنام مـــــــــادر داد...
  #پسرآریایی

  • صدرا (پسرآریایی) : درووود،، واقعا گوهرن، خدابیامرزتشون خدابهت صبربده

   2 روز پیش و 19 ساعت قبل

  • سعید زاهدی : احسنت واقعا گوهرانی کمیاب اند افسوس که سایشان برسرندارم

   3 روز پیش و 2 ساعت قبل

  • صدرا (پسرآریایی) : عزیز دلمی برادر

   1 هفته و 4 روز قبل

  صدرا (پسرآریایی)

  2 هفته پیش, 1 روز [❤عطــرتــــــو❤]
 • ☆ـــــــــعطرــــــــــــــ♕ـــــــــــــــــ꧁꧂ـــــــــــتوـــــــــــــــ♕ـــــــــــــــ☆

♣ـــ
 • ☆ـــــــــعطرــــــــــــــ♕ـــــــــــــــــ꧁꧂ـــــــــــتوـــــــــــــــ♕ـــــــــــــــ☆

  ♣ــــــــــــ. ــــــــــــــــــــــــــــ Perfume Youــــــــــــــــــــــــــ. ـــــــــــــــ♣

  به دنیا اعتماد کردم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ......
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به زندگیت اعتباردادمـــــــــــــ...
  ـــــــــــــــــــــباهات ٱنــــــــــســــــــــــــــــ گرفتـــــــــــــمــــــــــــــــ..
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تااینکه پروبــــــــال گرفتـــــــــــــی...
  دیدمــــــــــ باجفتـــــــــــــ چشمامــــــــــــــــــــــ...
  ــــــــــــــــــــــــ.براحتــــــــــــــی پـــــــــرکــــــــــــشــــــــــیــــــــــــــــــــــدی
  #پسرآریایی

  • صدرا (پسرآریایی) : همچنین

   6 روز پیش و 12 ساعت قبل

  • صدرا (پسرآریایی) : همچنین

   6 روز پیش و 12 ساعت قبل

  • شکیبا نعیمی : بزرگوارید

   6 روز پیش و 12 ساعت قبل

  صدرا (پسرآریایی)

  2 هفته پیش, 1 روز [❤عطــرتــــــو❤]
 • ☆ـــــــــعطرــــــــــــــ♕ـــــــــــــــــ꧁꧂ـــــــــــتوـــــــــــــــ♕ـــــــــــــــ☆

  ♧
 • ☆ـــــــــعطرــــــــــــــ♕ـــــــــــــــــ꧁꧂ـــــــــــتوـــــــــــــــ♕ـــــــــــــــ☆

  ♧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــPerfumeYouــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ♧

  هنوزم همون صدرامــــــــــــــــــــــــــــــــــــ•
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـهنوزم پایه ام با حرفاتــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هنوزم بعدپنج سال خواب بدمیبینم•
  وقتـــــــــــــــی نیستـــــــــــــــــی پیـــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــ...
  #پسرآریایی

  صدرا (پسرآریایی)

  2 هفته پیش, 1 روز [❤عطــرتــــــو❤]
 • ☆ـــــــــعطرــــــــــــــ♕ـــــــــــــــــ꧁꧂ـــــــــــتوـــــــــــــــ♕ـــــــــــــــ☆

ــــ
 • ☆ـــــــــعطرــــــــــــــ♕ـــــــــــــــــ꧁꧂ـــــــــــتوـــــــــــــــ♕ـــــــــــــــ☆

  ـــــــ•ʚɞཌ༈༈ད༻Perfume You༺ཌ༈༈ʚɞ•ـــــــــــــ

  ازهمهـــــــــ آدمای دوروبرم زدم فقط...
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. تورو بارِ دیگهـ بـــــه آغوش بگیرم
  #پسرآریایی

  • صدرا (پسرآریایی) : قربون شما بانو جان

   2 هفته پیش

  • آرام جون : خواهش قابلی نداشت اقا صدرا گل

   2 هفته پیش

  • صدرا (پسرآریایی) : عالی بود ♥

   2 هفته پیش

  صدرا (پسرآریایی)

  2 هفته پیش, 1 روز [❤عطــرتــــــو❤]
 • ☆ـــــــــعطرــــــــــــــ♕ـــــــــــــــــ꧁꧂ـــــــــــتوـــــــــــــــ♕ـــــــــــــــ☆

ــــ
 • ☆ـــــــــعطرــــــــــــــ♕ـــــــــــــــــ꧁꧂ـــــــــــتوـــــــــــــــ♕ـــــــــــــــ☆

  ـــــــ•ʚɞཌ༈༈ད༻Perfume You༺ཌ༈༈ʚɞ•ـــــــــــــ

  ببیـــــــــــنــــــ بعدِ رفتنتــــــــــــــــــ...
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. خیلیــــــــــ چــشــامــ ضعیف شــــــــــد
  #پسرآریایی

  • صدرا (پسرآریایی) : تو سکوتت ازتنهایی دم آمد وصدرا قلبش به ندا آمد تو فقط شبانه اشکها میریختی ومن از طلوع تاغروب به غسل آمدم #پسرآریایی

   2 هفته پیش

  • آرام جون : دیدی آرام آرام دلمان به بی کسی صدایمان به سکوت،چشمهایمان به تاریکی عادت کرده اند

   2 هفته پیش

  صدرا (پسرآریایی)

  2 هفته پیش, 1 روز [❤عطــرتــــــو❤]
 • ☆ـــــــــعطرــــــــــــــ♕ـــــــــــــــــ꧁꧂ـــــــــــتوـــــــــــــــ♕ـــــــــــــــ☆

ــــ
 • ☆ـــــــــعطرــــــــــــــ♕ـــــــــــــــــ꧁꧂ـــــــــــتوـــــــــــــــ♕ـــــــــــــــ☆

  ـــــــ•ʚɞཌ༈༈ད༻Perfume You༺ཌ༈༈ʚɞ•ـــــــــــــ
  ــــــــــــــــ هی باتوام میخوام یواشکی ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ دوستت داشته باشم توزندگیتو کن.ــــــــــــــــــــــــــمن دلتنگیتو دارم ـــــــــــتوخیالت نباشه ب آرامی دل بزن ازمن.....

  #پسرآریایی

  صدرا (پسرآریایی)

  2 هفته پیش و 5 روز قبل
 • ✧★★★☆☆نمونه ای از کارام ☆☆★★★✧✦
هــــــــــَرروزمــــــــــو پُره دَردَمـــــــــــــــــــــــــــ
 • ✧★★★☆☆نمونه ای از کارام ☆☆★★★✧✦
  هــــــــــَرروزمــــــــــو پُره دَردَمــــــــــــــــــــــــــــ....
  دارمـــــــــــــ. دورِدنــــــــــــــــیـــــــــــــامـــــــــ.مـــــــــــــــــــیـــــــــگـــــــردمــــــــــــ
  پُرِ بـــــــــــــُغــــــــــــضَــــــــــــَمــــــــــــــــ ازغــــــــــُصِــــــــــِهــــــــ وغـــــــــــمــــــــــ..
  بــــــــاایـــــــــنـــــــــ حٰـــــــــــــٰالـــــــــْٰ هــــــــِی بـــــــــــغـــــــضـــــــ کــــــــردمــ
  بـــــهــــمــــــ گـــــفـــــــــتــــــــــی کـــــــهـــــــــ مـــــــــــــــیــــــــــری
  ...... بـــــــــدونــــــــــ هــــــــــیـــــــــــچــــــــــ مــــــــــــــــلـــــــــــالــــــــــــی..
  از مـــــــــــنــــــــــــ وعــــــــــــــشــــــــــــــــــقــــــــــــــمــــــــــ ســـــــــــیــــــــــــری
  ... مــــــــــــیـــــــــــــری بــــــــــدونــــــــــ هــــــــــــیــــــــــچـــــ جـــــــــوابـــــــــــی
  ༺ཌ༈༈ད༻༺༽༼༻༺ཌ༈༈ད༻
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ✓{بدون هیچی}✓ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  #پسرآریایی صــــــــsadra7sgـــــــدرا
  ✦★☆تقدیم به دنبال کننده های بااحساسم✦✧★

  • صدرا (پسرآریایی) : قربانت عزیزم

   2 روز پیش و 19 ساعت قبل

  • سعید زاهدی : سلام صدراجان، عالی بود رفتی و بی تو من ماندم وخیالت

   3 روز پیش و 2 ساعت قبل

  • صدرا (پسرآریایی) : فداسرت ادم نیستن

   6 روز پیش و 12 ساعت قبل

  صدرا (پسرآریایی)

  3 هفته پیش و 6 روز قبل [ســـوگـــندِ عـــشــــق]

  دیدمش بااون ولی گذاشتم همه چی همونجوری
  که دلش میخوادبشه...
  چون وقتی برگرده میبینه من رفتم
  ـــــــــــــمیفته دنبالم تا مجابم کنهـــــــــــ ... اما برگ افتاده ازدرخت ونمیشه به شاخه برگردوند..
  ♡ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ#پسرآریایی ــــــــــــــــ♡
  #دلنوشته_صدرا />
  #پسرآریایی

  • ❤سکوت تنهایی❤ : خواهش میکنم

   2 هفته پیش و 6 روز قبل

  • صدرا (پسرآریایی) : ممنون عزیزم،، دقیقا

   2 هفته پیش و 6 روز قبل

  • ❤سکوت تنهایی❤ : عالی و حقیقت

   2 هفته پیش و 6 روز قبل

  صدرا (پسرآریایی)

  3 هفته پیش و 6 روز قبل [•گمشدگانِ فیس•|:]
 • جــــــــــــــــــــــــزتـــــــــــــــــــــــوکـــــــــــــــــــــیــــــــــــ کــــــــــــ
 • جــــــــــــــــــــــــزتـــــــــــــــــــــــوکـــــــــــــــــــــیــــــــــــ کـــــــــــــــــــــــــوکــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــــــــــــکـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــ
  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــوـ...
  #دلنوشته_صدرا /> #پسرآریایی

  • صدرا (پسرآریایی) : قربونت،،، ولی من توحاشیع دوست ندارم ودرجایگاهی هم نیستم که نظربدم وحکم خوب وبدشو بدم، فقط تواین مدت شما سه نفر بهتربودین نظرم... شش سال عضو هم میهن بودم وحید میدونه،، گروهشو بامن باالااورد توهم میهن... من اینجاهم سعی دا

   2 هفته پیش و 5 روز قبل

  • ... سوگل... : راستش من اصولا بر خلاف فکر تو با این مدل تاپیکها مخالفم واسه همونم نه لایک کردم نه شرکت کردم

   2 هفته پیش و 5 روز قبل

  • ... سوگل... : سلام صدرا جان ممنون از کامنتی که گذاشتی تاپیک لطف داری

   2 هفته پیش و 5 روز قبل

  ادامه... دوستان
  • sanam eslahati
  • شکیبا نعیمی
  • Mahsa Ahmadi
  • طراوت بهرامی
  • مریم رستمی
  • افسانه محمدی
  • گمشده در غبار
  • Amir Ali
  • سیما گ.
  • پرنا توسلی
  • رامین کامرانی
  • نرگس مصحفی
  • ساحره اسماعیلی
  • Solmaz Mohseni
  • BAQER ALI
  • Parisa Karimi
  83 هواداران