Roya Arya

(roya-a@)

Roya Arya

3 هفته پیش و 2 روز قبل
 • خدایا کفر نمیگویم،
پریشانم،
چه میخواهی تو از جانم؟!
مرا بی آنکه خود خواهم اسیر زندگی کردی.
خداون
 • خدایا کفر نمیگویم،
  پریشانم،
  چه میخواهی تو از جانم؟!
  مرا بی آنکه خود خواهم اسیر زندگی کردی.
  خداوندا!
  اگر روزی ز عرش خود به زیر آیی
  لباس فقر پوشی
  غرورت را برای تکه نانی
  به زیر پای نامردان بیاندازی
  و شب آهسته و خسته
  تهی دست و زبان بسته
  به سوی خانه باز آیی
  زمین و آسمان را کفر میگویی ..نمیگویی؟!
  خداوندا!
  اگر در روز گرما خیز تابستان
  تنت بر سایه ی دیوار بگشایی
  لبت بر کاسه ی مسی قیر اندود بگذاری
  و قدری آن طرفتر
  عمارتهای مرمرین بینی
  و اعصابت برای سکه ای این سو و آن سو در روان باشد
  زمین و آسمان را کفر میگویی...نمیگویی؟!
  خداوندا!
  اگر روزی بشر گردی
  ز حال بندگانت با خبر گردی
  پشیمان میشوی از قصه خلقت، از این بودن، از این بدعت.
  خداوندا تو مسئولی.
  خداوندا تو میدانی که انسان بودن و ماندن
  در این دنیا چه دشوار است،
  چه رنجی میکشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است …

  Roya Arya

  3 هفته پیش و 3 روز قبل

  تو را با غیر می بینم؛ صدایم در نمی آید!...
  دلم می سوزد و کاری ز دستم، بر نمی آید…
  شبان آهسته می گریم؛ که شاید کم شود دردم....
  تحمل می رود؛ اما شبِ غم سر نمی آید....
  چه سود، از شرحِ این دیوانگی ها… بی قراری ها…؟

  تو مهِ بی مهری و حرفِ منت؛ باور نمی آید!....
  ز دست و پای دل بر گیر؛ این زنجیرِ جور، ای یار....
  که این دیوانه گر عاقل شود؛ دیگر نمی آید!....
  فراق از عمر من می کاهد…

  • سینا پارسا : بله دقیقا

   3 هفته پیش و 2 روز قبل

  • Roya Arya : ممنون ...شعر اخوان ثالث با صدایی دلنشین استاد

   3 هفته پیش و 2 روز قبل

  • Roya Arya : ممنونم (gol)

   3 هفته پیش و 2 روز قبل

  Roya Arya

  3 هفته پیش و 4 روز قبل

  من آن خاموش خاموشم که با شادی نمی جوشم
  ندارم هیچ گناهی جز که از تو چشم نمی پوشم

  تو غم در شکل آوازی شکوه اوج پروازی
  نداری هیچ گناهی جز که بر من دل نمی بازی.....

  Roya Arya

  3 هفته پیش و 4 روز قبل
 • سیار تکان دهنده
نظر پروفسور_ناکازاکی جهانگرد ژاپنی در مورد مردم ایران:
ﭼﺮﺍﻍ ﺟﺎﺩﻭ ﺭﺍ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮ
 • سیار تکان دهنده
  نظر پروفسور_ناکازاکی جهانگرد ژاپنی در مورد مردم ایران:
  ﭼﺮﺍﻍ ﺟﺎﺩﻭ ﺭﺍ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﮕﯿﺮ:
  ﻧﻔﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﻮﻝ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ،
  ﺁﻥ ﯾﮑﯽ ﭘﻮﻝ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ،
  ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﭘﻮﻝ ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ،
  ﺁﻥ ﯾﮑﯽ 3000 ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ
  ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﯿﻦ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻫﺮﮔﺰ ﺛﺮﻭﺕ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺮﻭﺩ..
  ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺁﺭﺯﻭﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.
  ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻫﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﯿﺎﻭﺭﻧﺪ .
  ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻨﺪ، ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
  ﺍﮔﺮ ﺷﻔﺎ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﺪ، 500ﺗﻮﻣﻦ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﻡ ﮐﻨﺎﺭ..
  ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ‏« ﻧﺬﺭ ﮐﺮﺩﻥ‏» ، ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
  ﮐﺴﯽ ﻧﺬﺭ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺸﮑﻠﺶ ﺣﻞ ﺷﺪ، بعدﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭﻭﻍﮔﻮﯾﯽ ﯾﺎریاكاری ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ.
  آنان دور قبر امام زاده پول میریزند و اعتقاد دارند تا پول ندهند نذرشان پذیرفته نیست.
  ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺩﺍﯼ ﻧﺬﺭ ﺧﻮﺩ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ بیچاره را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﻭ ﮔﻮﺷﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﺎﻥ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ
  ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﮐﻠﻪﭘﺎﭼﻪﺍﺵ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺻﺒﺢ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺭﻭﺯ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻭ ﺳﻨﮕﮏ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
  ﺍﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺩﻭﺳﺖﺷﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎﯼ ﻣﺪﻝﺑﺎﻻ ﺳﻮﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻋﺎﺷﻖﺷﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ.
  ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﻭ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
  ﻭﺿﻊﺷﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ، ﻃﺮﺩﺷﺎﻥ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﭘﺲ ﻭﺍﻧﻤﻮﺩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.
  ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﯼ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ، ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﻭ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﯾﮑﯽ ﺑﺨﺮﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭصورتیكه پراید ﺳﻮﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
  ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺎﺟﺮﺍﻥ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  ﺁﻧﻬﺎ ﻃﻼﯼ ﺍﻧﺪ
  [ادامه...]

  • Roya Arya : دقیقا... (gol)

   3 هفته پیش و 4 روز قبل

  • شهرام نادری : شوربختانه درست گفته ما معدن جهالتیم (ghamgin)

   3 هفته پیش و 4 روز قبل

  Roya Arya

  3 هفته پیش و 6 روز قبل

  آدمی که شادی نداره
  بخدا آزادی نداره
  میکنه زندگیشو زندون
  آدمی که شادی نداره
  دنیای زندونی دیواره زندونی از دیوار بیزاره....

  • محسن م : خواهش میکنم⚘⚘⚘

   3 هفته پیش و 4 روز قبل

  • Roya Arya : تشکر ازحضورتون (gol)

   3 هفته پیش و 4 روز قبل

  • محسن م : واقعا.... (ghamgin)

   3 هفته پیش و 4 روز قبل

  Roya Arya

  3 هفته پیش و 6 روز قبل
 • وینستون چرچیل؛

۱- در یک سیستم معیوب:
سعی کنید «لال بودن» را تمرین کنید! این تمرین در میزان عزیز
 • وینستون چرچیل؛

  ۱- در یک سیستم معیوب:
  سعی کنید «لال بودن» را تمرین کنید! این تمرین در میزان عزیز بودن شما بسیار موثر است.
  ۲- در یک سیستم معیوب:
  هیچگاه کارمندان را با یکدیگر مقایسه نکنید؛ چون قطعا شاهد تبعیض خواهید بود.
  ۳- در یک سیستم معیوب:
  اگر مدیرتان ۳ یا ۴ ایراد دارد انتظار رفتنش را نکشید، چون قطعا نفر بعدی او ۴۳ ایراد دارد!
  ۴- در یک سیستم معیوب:
  می توانید با کارهای کم و کوچک، محبوبیت فراوانی به دست آورید؛ فقط کافی است «زبان» خود را تقویت کنید!
  ۵- در یک سیستم معیوب:
  ممکن است که هر چه بیشتر کار کنید، بیشتر خوار و خفیف باشید.
  ۶- در یک سیستم معیوب:
  با اشکالات سازمانتان بسازید و هرگز آنها را با مدیرتان در میان نگذارید؛ درغیر این صورت یک مشکل دیگر به سازمان اضافه می شود. آن مشکل، شما هستید!
  ۷- در یک سیستم معیوب:
  اشتباهات یک مدیر را هیچگاه به مدیر دیگر نگویید؛ در غیر اینصورت بجای یک مدیر، دو مدیر در مقابل شما موضع گیری خواهند کرد.
  ۸- در یک سیستم معیوب:
  با انجام کارهای مختلف و فعالیتهای به موقع، نظم شما تشخیص داده نمی شود؛ بلکه برای این کار راههای ساده تری هم هست. مثلا فقط کافیست همیشه میز کارتان را منظم نگه دارید!
  ۹- در یک سیستم معیوب:
  اضافه بر کارهای معمول کار اضافه ای انجام ندهید؛ در غیر اینصورت انتظار پاداش بیشتری نیز نداشته باشید.
  ۱۰- در یک سیستم معیوب:
  همیشه حرفها (فرمایشات) مدیرتان را تایید کنید، حتی اگر از نظر او «ماست، سیاه باشد!»
  ۱۱- در یک سیستم معیوب:
  تنها کاری که واجب است سریع انجام دهید، کاری است که مدیر شما شخصا از شما خواسته است.
  ۱۲- در یک سیستم معی
  [ادامه...]

  • Roya Arya : تشکر از حضورتون (gol)

   1 ساعت و 39 دقیقه قبل

  • wunden influencer : اینو پست پایینش واقعا ارزش خوندن داره ..ذخیره شد (dd)

   1 ساعت و 44 دقیقه قبل

  Roya Arya

  3 هفته پیش و 6 روز قبل
 • علایم تشخیص یک حکومت توتالیتر

بسته شدن روزنامههای منتقد حکومت
وجود سانسور شدید در تمام ابعاد، از
 • علایم تشخیص یک حکومت توتالیتر

  بسته شدن روزنامههای منتقد حکومت
  وجود سانسور شدید در تمام ابعاد، از جمله اطّلاعات، رسانه‌ها، اینترنت، مطبوعات و کتب
  زندانی شدن افرادی که از حکومت انتقاد می‌کنند
  پناهندگان سیاسی فراوان در کشورهای دیگر
  اقتصاد بستهٔ دولت مدار
  وجود رهبری مقتدر و اغلب کاریزماتیک در رأس حکومت
  شخصیت‌پرستی «کیش شخصیت»
  وجود ایدئولوژی فراگیر رسمی و حکومتی که همه‌چیز با آن سنجیده می‌شود
  سرکوب و تبعیض نظام مند و بنیادین علیه افرادی با گرایش جنسی و/یا هویت جنسیتی مختلف
  سرکوب شدن حقوق افراد سیاسی، مذهبی و قومی
  قرار داشتن انحصار رسانه‌های فراگیر، از جمله رادیو و تلویزیون، در اختیار دولت و نبودِ رادیو و تلویزیون خصوصی
  دولتی بودن تمام نظام‌های ارتباطی، از جمله پُست، تلفن و اینترنت
  مقدّس‌شماری آرمانهای رسمی حاکمیّت
  برخورد سخت‌گیرانه و بی‌رحمانه با مخالفان حکومت
  محدود شدن آزادیهای فردی، به‌ویژه، آزادیِ بیان.....

  تعریف توتالیتاریسم

  نظامی سیاسی است که در آن، حکومت تقریباً تمام جنبه‌های زندگی عمومی و خصوصی افراد را کنترل می‌کند. رژیم‌های توتالیتر، اغلب استقرار و حفظ قدرت سیاسی را از طریق یک ایدئولوژی فراگیر رسمی، تبلیغات فراوان حکومتی از راه رسانه‌هایی که عمدهٔ آن‌ها در انحصار دولت است، برقراری کیش شخصیت (مقدس کردن یک نفر در رأس حکومت)، سانسور، محدودسازی و ممانعت از بحث آزاد و نقد حاکمیّت، و تاکتیک‌های ایجاد رعب، محقّق می‌سازند.

  • Ali . : ب اميد ازادى مردم ايران

   3 هفته پیش و 6 روز قبل

  • Roya Arya : ایشالله

   3 هفته پیش و 6 روز قبل

  • Ali . : انشالا..هر چ زودتر

   3 هفته پیش و 6 روز قبل

 • شبانه شعری چگونه توان نوشت
تا هم از قلب من سخن بگوید ، هم از بازویم ؟
شبانه
شعری چنین
چگونه توان
 • شبانه شعری چگونه توان نوشت
  تا هم از قلب من سخن بگوید ، هم از بازویم ؟
  شبانه
  شعری چنین
  چگونه توان نوشت ؟

  من آن خاکستر سردم که در من
  شعله ی همه عصیان هاست ،

  من آن دریای آرامم که در من
  فریاد همه توفان هاست ،
  من آن سرداب تاریکم که در من
  آتش همه ایمان هاست .
  احمد شاملو

  Roya Arya

  1 ماه, 1 هفته

  اگر به خانه من آمدي براي من اي مهربان چراغ
  بياور
  و يك دريچه كه از آن
  به ازدحام كوچه ي خوشبخت بنگرم....

  • Roya Arya : تشکر از حضورتون

   3 هفته پیش و 6 روز قبل

  • A afshar : اهنگ و صدا و شعر عالی....تکرار نشدنی...

   1 ماه

  • محسن م : فروغ فرخزاد .روحش شاد

   1 ماه, 1 هفته

  ادامه... دوستان
  • مهرداد ح
  • hamidreza Ahmadi
  • taher 2022
  • نیما باقری
  • A afshar
  • امیر امیریان
  • Ali Darvesh
  • الهه زیبای
  • پدرام .
  • فرهنگ .
  • sepehr s
  • HAMED Kh
  • رضـــــــا ...
  • |چنگیز |
  • طاها عزیزی
  • محسن احمدی
  323 هواداران