• زن دوم شدن

  • Saam Raad 34 پاسخ رهگذر 8 ماه پیش و 3 هفته قبل

    .. N ☆ : البته بازم نمیشه قضاوت کرد تا تو شرایط طرف قرار نگیریم

    کاملا درست است. با نظر شما موافقم.
    نظرات، افکار و تصمیمات اشخاص مختلف با توجه به وضع اقتصاد، فرهنگ و محیطشان می تواند متنوع و متفاوت باشد.