• زن دوم شدن

  • مریم بختیاری 215 پاسخ 🏅 8 ماه پیش و 3 هفته قبل

    همیشه دلایل یکسان نیست من پدربزرگم سه تا زن داشت برای اینکه کدخدا بود و با سه تا زن از قوم های مختلف وصلت کرد تا متعهد تر باشن این فامیلا بهم...ولی داریم که بخاطر هوس زن میگیرن یا بخاطر بچه زن میگرن چون زن اول نتونسته بچه بیاره یا حتی بخاطر فقط فرزند پسر زن میگیرن چون یا ندارن یا کمن حتی داریم مورد که مرده مشکل داشته و عقیم بوده اما دوتا زنو پاسوز خودش کرده و بچه ای نداشته همه اینا بخاطر نظام مردسالاریه...


بعضی وقتا آدم میبخشه هیچی هم نمیگه اما دیگه اعتماد نمیکنه ... گروه: «اصالت»