• زن دوم شدن

 • کیوان پورایوب 716 پاسخ 🏅🏅 8 ماه پیش و 3 هفته قبل

  کیانا رستا : ۱.بس خرن ۲.خیلی خرن ۳.پول ۴.فک میکنن عشقه!!!

  اتفاقا" عاقل هستند...
  حیلی هم عاقل هستند....
  پول مگر بد است؟ خود فروشی که نمی خوان بکنن...میرن زنش میشن....
  دلیل :توانایی اداره کردن یک خانواده توسط مرد را میبینن ؛وعرضه وقدرت مرد را میبینن ؛ از روی آکاهی تصمیم میگیرن ومیرن زن دوم میشن