• زن دوم شدن

  • .. N ☆ 637 پاسخ 🏅🏅 8 ماه پیش و 3 هفته قبل

    از بس زن رو ضعیف جلوه دادن وابسته نشون دادن از قدرت گرفتن زن هراس داشتن ... باورهاشو سوزوندن و به این باور رسوندن برای ادامه زندگی احتیاج به مرد داری ... اگه شوهرت مرد یا بیوه شدی باید ازدواج کنی تا اسم مردی بالا سرت باشه تا از نگاه مردای دیگا و زخم زبونهای دیگران درامان باشی ... باور بدترین آفته جامعه اس وقتی تو رو به این باور برسونن رهایی ازش سخته ... وقتی میخواستن برده ها رو فراری بدن تو امریکا از اون افرادی که مبارزه کردن با برده داری پرسیدن سخت ترین کار شما چی بود گفت اینکه بهشون بفهمونیم اونا برده نیستن ... کاری که چند قرن با زنها کردن .


آمین شود هر آنچه میپندارید ...