• زن دوم شدن

  • Anoosh . 428 پاسخ 🏅🏅 8 ماه پیش, 1 هفته

    Saam Raad : کاملا درست است. با نظر شما موافقم. نظرات، افکار و تصمیمات اشخاص مختلف با توجه به وضع اقتصاد، فرهنگ و محیطشان می تواند متنوع و متفاوت باشد.

    خوب با توجه به وضع فرهنگی و اجتماعی و اعتقادات ایرانیان ازدواج دوم مرد برابر است با نابودی زندگی و عواطف زن اول و فرزندانش


زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست