• زن دوم شدن

  • Anoosh . 428 پاسخ 🏅🏅 8 ماه پیش, 1 هفته

    کیوان پورایوب : اتفاقا" عاقل هستند... حیلی هم عاقل هستند.... پول مگر بد است؟ خود فروشی که نمی خوان بکنن...میرن زنش میشن.... دلیل :توانایی اداره کردن یک خانواده توسط مرد را میبینن ؛وعرضه وقدرت مرد را میبینن ؛ از روی آکاهی تصمیم میگیرن ومیرن زن دوم میشن

    خوب این باعث نابودی زندگی یک زن دیگر و بچه هاش میشه
    آیا درسته باعث بدبختی کسی شد ؟


زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست