• زن دوم شدن

  • Anoosh . 428 پاسخ 🏅🏅 8 ماه پیش, 1 هفته

    شبگرد ♪ : چرا مردا زن دوم و سوم و چهارم میگیرن؟


    معلومه که مردها از این کار سیری ندارند و براحتی فریب میخورند
    خانمها چرا با تعدد زوجات مخالفند اما خودشان عامل اصلی تعدد زوجات هستند


زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست