رامین .

(ramin1313@)

رامین .

6 روز پیش و 2 ساعت قبل

دختر جوان ورمانتیک پرسید:
مادربزرگ شما وپدر بزرگ چندساله که ازدواج کرده اید؟
:چهل ونه سال
وای چه زندگی زیبایی باید داشته باشید. وشرط می بندم که هرگز فکر طلاق راهم نکرده اید.
مادربزرگ آهی کشید وگفت: خوب فکر طلاق که نه; فکر قتل: بله!

 • رامین . : (dd) (dd)

  4 روز پیش و 2 ساعت قبل

 • حرف حساب : یعنی طرفا با خاک یکسان کردین رفتا (dd)

  4 روز پیش و 10 ساعت قبل

رامین .

1 هفته و 5 روز قبل

آیا رفتار و گفتارم تو را جذب کرده؟
میخواهی مرا گام به گام دنبال کنی؟
فقط به خویشتن وفادار بمان
در آن صورت آرام آرام از من پیروی کرده ای

فردریش نیچه

رامین .

2 هفته پیش و 2 روز قبل

نوشته :
می ری بیرون می بینی همه گردش و بگو بخند و...
می یای نت همه می گن افسردم تنهام خسته شدم ...
یه تناقضاتی می بینی عجیب...

رامین .

2 هفته پیش و 5 روز قبل

• ما چقدر دیر متوجــه می شویم کــه زندگی و حیات یعنی همان دقایق و ساعاتی کــه با کمال شتابزدگی و بیرحمی انتظار گذشتن آنرا داشتیم.

ادامه... دوستان
 • محیا عزیزی
 • Banoo Sh
 •    
 • حرف حساب
 • نگار هوشمند
 • محمود حیدری
 • شهرام شهرام نژاد
 • نسترن آراز
 • محمد علی
 • ایران من
 • Amir Shakori
 • علیرضا علویان
 • سارا .
 • امیر قاسمی
15 هواداران