⭐ Sᴇᴛᴀᴿᴇʜ ☄️

(setareh70 )

معیار اندازه‌گیری کتاب‌خوندن، دقیقه در روز نیست، مقدار تغییریه که در افکار، رفتار و شناخت شما از خودتون و جهان هستی ایجاد شده.