مرضیه بلوطکی

(marzi70 )

من از تبار جنوب،
یکراست سر اصل مطلب میروم.
سوژه ی جنگ را که بگذریم
محرومیت ها را که چشم پوشی کنیم
قطب نفت و گاز را که منتفی کنیم
گرد و خاک را که عینک ریبن بزنیم
هر ماه خداتومن جای آب معدنی بدهیم
برزیل ایران را، که لاف بزنیم
کشت و کشتار در نیزارها را که لا پوشانی کنیم،
از همه ی این ها که بگذریم
اصل مطلب این است:
"آب گل الود را هم بستند"
و گفتند دیوار شما هنوز بلند است!!!
#مرضیه بلوطکی