مرضیه بلوطکی

(marzi70 )

مرضیه بلوطکی

2 هفته پیش

گاهی آدمها جوری نگاهت میکنند
انگار ارث که هیچ، تمام مالشان را، تنهایی یکجا خورده ای.
اگر من را نگاه میکنی،
بگویم، من به ارث پدر خودم هم چشم ندارم چه برسد به شما...
او معلم است و مسؤلیت سنگینی را به عهده دارد و به همان سنگینی حقوق نمیگیرد.
نه که کارش از بقیه راحت تر باشد، نه!
فقط بیشتر از بقیه سر و کله میزند
و اینجا به آدم هایی که "آدم" تحویل جامعه میدهند، باج نمیدهند!!!
# مرضیه بلوطکی