مرضیه بلوطکی

(marzi70 )

مرضیه بلوطکی

2 هفته پیش [خدا و عشق]

من تو را نفرین نمیکنم
اما
قول نمیدهم،
با آب شدنم جلوی چشمانش
از تو بگذرد.
او مادر است
و با چشمانش مرگ من را دید
و همچنان در حال سوگواریست
اما
دلت نلرزد
من برایت صدقه کنار میگذارم
و دعای خیر میکنم
شاید تو سزاوار عشق نبودی
اما
من لایق آن هستم...
# مرضیه بلوطکی