مرضیه بلوطکی

(marzi70 )

مرضیه بلوطکی

2 هفته پیش, 1 روز

همه ی شعر ها نصفه نیمه ماند....
جان در میان راه ماند و به لب نرسید...
و تو نیامدی
که نیامدی
که نیامدی...
# مرضیه بلوطکی