⭐ Sᴇᴛᴀᴿᴇʜ ☄️

(setareh70 )

⭐ Sᴇᴛᴀᴿᴇʜ ☄️

6 روز پیش و 12 ساعت قبل [★محـ؋ـل خوزستان ★]

دستِ مرا بگیر و به پا خیز دیوانه‌وار،
تا که برقصیم
با این درختِ شادِ اقاقی
در روشنای زمزمِ گلهاش
رقصی چنان میانه‌ی میدان...
رها ز نقص...
تا چشمِ آسمان و زمین
و زمانیان
نتواند در این میانه باز شناسد
رقصنده را ز رقص...

#شفیعی_کدکنی