ابوالقاسم کریمی

(k520.ir )

ابوالقاسم کریمی

2 هفته پیش و 4 روز قبل [شبکه اجتماعی محفل]

پیامبر اسلام‏ صلی الله علیه و آله فرمود:
هر مردى که ‏به صورت همسرش سیلى بزند. خدا به فرشته مامور دوزخ (مالک) دستور می دهد که در دوزخ هفتاد سیلى بر صورتش بزند و هر مردى که دستش را بر موهاى زن مسلمانى بگذارد (براى اذیت موى سرش را بگیرد) در دوزخ‏ دستش با میخ هاى آتشین کوبیده می شود.