رامین کامرانی

(ramin40a )

رامین کامرانی

3 هفته پیش و 3 روز قبل [محفل علیشا]

...............وقتتان رو برای کسی که دوستت نداره هدرنده .......
ارزشش را ندارد،
زمانت را روی کارهای بی نتیجه بگذاری ،
ارزشش را ندارد آدم ها را قانع کنی
که دوستت داشته باشند ،
که مجابشان کنی حواسشان به تو باشد !
ارزشِ تو و احساسِ تو ؛ بیشتر از این حرف هاست !
و ارزشِ تک تک ثانیه های تو ...
پس رها کن کسانی را که سهمِ تو نیستند ،
و فرصت بده ؛
به آن ها که تو را دوست دارند و انتظارِ توجه و لبخندِ تو را می کشند
بگذار عطر آرامش و عشق ، در دالانِ زندگی ات بپیچد ،
در همین ثانیه هایی که هست ، در همین ثانیه هایی که رو به پایان است ...
زمان را هدر نده !
تو آنقدرها فرصت نداری که منتظر بمانی آدم هایی که دوستشان داری ، تو را دوست بدارند ،
پس دوست بدار آن ها را که دوستت دارند و قدردانِ آنها باش که قدرِ تو را می دانند ،
زندگی همینقدر ساده است !
کافیست قواعد را بپذیری ، بیخیال باشی و لذتش را ببری ...
من خیلی وقت بی خیال شده ام ....
تو هم بی خیال شو ..ممنون