رامین کامرانی

(ramin40a )

گاهي ميانِ اين همه آدم
فقط يك نفر حالت را مي فهمد...
حال آن يك نفر هم نباشد!
تو ميماني
و يك حجمِ تمام نشدني
از نفهميدن ها ...