رامین کامرانی

(ramin40a )

دلم تنگ است برای کسی که
نه میشود او را داشت
نه میشود او را خواست
فقط میشود سخت برای او دلتنگ شد
و در حسرت داشتنش سوخت...