زهرا سادات مرتضوی

(a13471106 )

زهرا سادات مرتضوی

4 روز پیش و 22 ساعت قبل
 • شهریور عاشق انار بود 
اما هیچ وقت 
حرف دلش را به انار نزد
آخر انار شاهزاده ی باغ بود.
تاج انار ک
 • شهریور عاشق انار بود
  اما هیچ وقت
  حرف دلش را به انار نزد
  آخر انار شاهزاده ی باغ بود.
  تاج انار کجا و شهریور کجا؟
  انار اما فهمیده بود
  می خواست بگوید او هم
  عاشق شهریور است
  اما هر بار تا می رسید
  فرصت شهریور تمام می شد.
  نه شهریور به انار می رسید
  نه انار می توانست شهریور را ببیند.
  دانه های دلش خون شد و ترک برداشت
  سال هاست انار سرخ است...
  و قرن هاست شهریور بوی پاییز میدهد...

  • اگر از مشکلات فرار کنید، دنبالتان می کنند و دست بردار نیستند، اما اگر با آنها روبرو شوید، وتصمیم به حل آنها بگیرید، ناپدید می شوند رفتن به پست...

  • هرکس توانایی دیدن زیبایی را در خود حفظ کن و عاشقانه زندگی کند، هرگز پیر نمی شود.. رفتن به پست...

  • خودت باش،بی همتامیشوی ساده باش،عمیق میشوی دوست داشته باش،محبوب میشوی به خودت اعتمادکن،باورت میکنند نرم باش،مقاوم خواهی شد خاکی باش،آسمانی میشوی بنده خداباش ،آزادمیشوی رفتن به پست...

  • بیایید اجازه ندهیم عادت بیاید توی روزگارمان، جا خوش کند،زندگی را تکرار نکنیم، زندگی را زندگی کنیم، بی بهانه هرصبح، آغاز شویم. زندگیتون گلبارون رفتن به پست...