زهرا سادات مرتضوی

(a13471106 )

زهرا سادات مرتضوی

1 هفته
 • گاه گاهی که دلم میگیرد
به خودم می گویم:

در دیاری که پر از دیوار است 

به کجا باید رفت؟
به که
 • گاه گاهی که دلم میگیرد
  به خودم می گویم:

  در دیاری که پر از دیوار است

  به کجا باید رفت؟
  به که باید پیوست؟
  به که باید دل بست؟

  حس تنهای درونم می گوید:

  بشکن دیواری که درونت داری!
  چه سوالی داری؟
  تو خدا را داری ...
  و خدا اول و آخر با توست
  و خداوند عشق است...


  روزتون پر از نگاه خدا

  • اگر از مشکلات فرار کنید، دنبالتان می کنند و دست بردار نیستند، اما اگر با آنها روبرو شوید، وتصمیم به حل آنها بگیرید، ناپدید می شوند رفتن به پست...

  • هرکس توانایی دیدن زیبایی را در خود حفظ کن و عاشقانه زندگی کند، هرگز پیر نمی شود.. رفتن به پست...

  • خودت باش،بی همتامیشوی ساده باش،عمیق میشوی دوست داشته باش،محبوب میشوی به خودت اعتمادکن،باورت میکنند نرم باش،مقاوم خواهی شد خاکی باش،آسمانی میشوی بنده خداباش ،آزادمیشوی رفتن به پست...

  • بیایید اجازه ندهیم عادت بیاید توی روزگارمان، جا خوش کند،زندگی را تکرار نکنیم، زندگی را زندگی کنیم، بی بهانه هرصبح، آغاز شویم. زندگیتون گلبارون رفتن به پست...