Pinar J

(pinar67 )

Pinar J

2 هفته پیش و 4 روز قبل [آرامش خیال]

خیلی از آدما اسیر انتظارات و توقعات خود هستند؛ همیشه در انتظار اینکه دیگران سراغشون رو بگیرند، بهشون زنگ بزنند، پا پیش بذارند، پیشنهاد بدهند و...
بعد یه دفعه به خودشون میان و می‌بینند چه فرصت‌هایی از دست دادند:
فرصت آخرین شنیدن صدای یکی
فرصت یک دوستی
فرصت یک شغل
فرصت یک زندگی...