امیر علی ★

(amirali.k )

امیر علی ★

1 هفته و 3 روز قبل [محفل خوبان]
 • چِه‌فَرقـی‌می‌کُنَد...
   دَر‌رُند‌تَرین‌
   تـــٰاریخِ‌
   قَرن‌باشیم‌یا‌نَباشیم،
   وَ
 • چِه‌فَرقـی‌می‌کُنَد...
  دَر‌رُند‌تَرین‌
  تـــٰاریخِ‌
  قَرن‌باشیم‌یا‌نَباشیم،
  وَقتی‌تـُو‌باشی،
  نَه‌تـٰاریخ‌مُهِم‌اَست،نَه‌زَمـٰان‌مُهم‌اَست،
  وَنَه‌جُغرافیـٰا؛
  تـــــُو
  کِه‌باشی،کـٰافیست!