مهدی ❤️

(frankkwest )

مهدی ❤️

1 هفته

خدامنو از دسته دوستام حفظ کنه از پسه دشمنام خودم برمیام!- ولتر