امیر علی ★

(amirali.k )

امیر علی ★

1 هفته و 5 روز قبل [محفل خوبان]
  • بعضى‌ها مثل يک اتفاق عجيب حال آدم را خوب مى‌كنند مثل هواى تازه‌اند؛
آدم دلش مى‌خواهد در روياهايش دس
  • بعضى‌ها مثل يک اتفاق عجيب حال آدم را خوب مى‌كنند مثل هواى تازه‌اند؛
    آدم دلش مى‌خواهد در روياهايش دستشان رابگيرد وبگويد تو که باشی مگرآرزوى ديگرى مى‌ماند؟!