امیر علی ★

(amirali.k )

امیر علی ★

1 هفته و 5 روز قبل [محفل خوبان]
 • پيدايم كن

به درخت بنگر 
   اشارتم جارى ست 
به رود 
  كه مى بَردم به دريا 
به آينه
 • پيدايم كن

  به درخت بنگر
  اشارتم جارى ست
  به رود
  كه مى بَردم به دريا
  به آينه
  زير غبارِ نشسته بر آن

  پيدايم كن
  لاى افسردگى شب بوهاى باغ
  آن سوى وترِ كجِ سيب

  پيدايم كن
  من در چاه خويش
  دست به گيسوى كسى هستم
  كه شايد تو باشى ...